Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 a § skollagen (1985:1100) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 a §

2 Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 a kap. 18 § och 9 kap. 16 a § denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2009:433

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.
Senaste lydelse 2003:415.