Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:695 Utkom från trycket den 26 juni 2009Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 17 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282. föreskrivs att det i högskolelagen (1992:1434) ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 17 och 18 §§, samt en bilaga av följande lydelse.1 kap.17 §17 §En högskola som anges i bilagan till denna lag får utfärda en gemensam examen tillsammans meden annan högskola,en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, ellerett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. Utbildningen ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana lärosäten som avses i första stycket.Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om gemensamma examina.18 §18 §En högskola som avses i 17 § får inom ramen för ett utbildningssamarbete som anges i andra stycket samma paragraf besluta att överlåta förvaltningsuppgifter i fråga om antagning till och tillgodoräknande av utbildning tillen annan högskola,en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, ellerett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.De förvaltningsuppgifter som överlåts får bara innebära atten studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student som är antagen av högskolan när han eller hon bedriver studier där, ochen del av utbildningen som en studerande har gått igenom med godkänt resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för utbildning vid högskolan utan särskild prövning.BilagaI denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i StockholmDenna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)