Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:766 Utkom från trycket den 30 juni 2009Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 17 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275. föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434) dels att 4 kap. 4 § ska upphöra att gälla, dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 8–15 §§, av följande lydelse.4 kap.8 §8 §En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 9–14 §§.9 §9 §En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.10 §10 §Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.11 §11 §En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde.12 §12 §Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ.13 §13 §För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.I stadgarna ska följande anges:sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges till känna,hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,hur stadgarna ändras, ochhur sammanslutningen upplöses.14 §14 §En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar.Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar.På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister.15 §15 §Ställning som nation har en sådan nation vid Uppsala universitet eller Lunds universitetsom studenter var skyldiga att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den 1 juli 2010 och som då bedrev studiesocial verksamhet,som har som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras studier, ochsom bistår studenter med studiesocial verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)