Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:770 Utkom från trycket den 30 juni 2009Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 17 juni 2009.Regeringen föreskriverJfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275. att 1 kap. 7, 7 b och 11 §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.1 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2000:651. I de fall studenter har rätt att vara representerade i olika organ utser de sina representanter i den ordning som föreskrivs i 7 eller 9 § studentkårsförordningen (2009:769). Studentrepresentanter utses på samma sätt när information ska lämnas till och samråd ske med en sådan representant.7 b §7 b § Senaste lydelse 2000:1057. Högskolan ska i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.En studentkår vid högskolan har rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för kårens syn på högskolans utveckling och resultat. Högskolan ska lämna kårens redogörelse till regeringen samtidigt med årsredovisningen.Hälsovård, studiesocialt stöd och studiemiljö11 §11 §Högskolorna ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Högskolorna ska även ansvara för andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god studiemiljö.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)