Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 2

dels att 1 kap. 4, 4 b och 8 §§, 2 kap. 2 a §, 3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. 7 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

3 I de fall studenter har rätt att vara representerade i olika organ inom Lantbruksuniversitetet utser de sina representanter i den ordning som föreskrivs i 7 eller 9 § studentkårsförordningen (2009:769). Studentrepresentanter utses på samma sätt när information ska lämnas till och samråd ske med en sådan representant.

1 kap. 4 b §

4 Lantbruksuniversitetet ska i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.
En studentkår vid universitetet har rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för kårens syn på universitetets utveckling och resultat. Universitetet ska lämna kårens redogörelse till regeringen samtidigt med årsredovisningen.

1 kap. 8 §

Lantbruksuniversitetet ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Lantbruksuniversitetet ska även ansvara för andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god studiemiljö.

2 kap.

2 kap. 2 a §

5 Lärarna och övriga forskare har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Företrädarna för lärare och övriga forskare ska utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Företrädarna för studenterna ska utses i den ordning som föreskrivs i 1 kap. 4 §.
Övriga ledamöter inklusive ordföranden ska utses av regeringen efter förslag från universitetet. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.
De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

3 kap.

3 kap. 1 §

6 Vid Lantbruksuniversitetet bedrivs forskning samt utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel. Vidare bedrivs vid Lantbruksuniversitetet fortlöpande miljöanalys.
Styrelsen ska besluta vilka fakultetsnämnder som ska finnas samt vilket ansvarsområde och vilken storlek som varje nämnd ska ha.

3 kap. 2 §

7 Fakultetsnämndens ledamöter, utom representanterna för studenterna, ska utses genom val. Röstberättigad vid val av ledamöter är den vars arbete till minst 40 procent utförs inom fakultetsnämndens ansvarsområde och som är anställd
  • 1. som professor,
  • 2. som annan lärare eller forskare, om läraren eller forskaren har en anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,
  • 3. som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller chefsveterinär, eller
  • 4. vid forskningsråd, om anställningen motsvarar någon anställning under 1–3 och anställningen är knuten till Lantbruksuniversitet.
Anställningen ska avse arbete på minst halvtid och gälla tills vidare eller för en viss tid, som inte är kortare än två år.
Val av ledamöter ska förrättas med slutna sedlar. Om rösterna faller lika vid ett val, ska lotten fälla utslaget. Styrelsen meddelar ytterligare föreskrifter om hur ledamöterna ska utses.

4 kap.

4 kap. 7 a §

Den som har en annan tillsvidareanställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens än anställning som lektor ska efter ansökan befordras till professor, om han eller hon har behörighet för en sådan anställning. Vid en sådan befordran ska bestämmelserna i 4 kap. högskoleförordningen (1993:100) om befordran av lektor till professor tillämpas.
Beslut om en sådan befordran som avses i första stycket fattas av rektor, som också bestämmer ämnesområdet för anställningen som professor. Om rektor finner att sökanden inte uppfyller kraven för befordran ska ansökan om befordran avslås genom ett särskilt beslut.
Rektor får inte delegera beslut som avses i första och andra styckena.

5 kap.

5 kap. 3 a §

Lantbruksuniversitetet kan utse även den som inte har anställning som lärare till examinator på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

SFS 2009:868

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009 i fråga om 2 kap. 2 a §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 7 a § samt 5 kap. 3 a § och i övrigt den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2000:652.
Senaste lydelse 2000:1058.
Senaste lydelse 2007:631.
Senaste lydelse 2006:1405.
Senaste lydelse 2002:691.