Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Statens skolinspektion får besluta att skolhuvudmän som anges i 1 § andra stycket 1–3 ska lämna uppgifter om vid en skola genomförda och rättade eller bedömda
  • 1. ämnesprov som avses i 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194),
  • 2. nationella ämnesprov som avses i 1 a kap. 6 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor,
  • 3. nationellt fastställda prov som avses i 7 kap. 5 § gymnasieförordningen (1992:394), och
  • 4. nationella kursprov som avses i 2 kap. 8 § förordningen om fristående skolor.
Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att skolhuvudmännen överlämnar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts vid skolan till Skolinspektionen.
Skolinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna paragraf.

2 §

1 Om en skolhuvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 eller 1 a § får Statens skolverk respektive Statens skolinspektion vid vite förelägga skolhuvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.
Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

SFS 2009:919

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 1998:1203.