Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1037 Utkom från trycket den 10 november 2009Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 22 oktober 2009.Enligt riksdagens beslutProp 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8. föreskrivs att 1 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.1 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2006:173. Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternasförmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, ochberedskap att möta förändringar i arbetslivet.Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga attsöka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,följa kunskapsutvecklingen, ochutbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)