Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1068 Utkom från trycket den 24 november 2009Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 5 november 2009.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 1 kap. 16 §, 6 kap. 8, 10 och 11 §§ samt 7 kap. 33 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 6 kap. 11 a–11 f §§, samt närmast före 6 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2006:1053. En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda misstankarna.En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det, ska högskolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan bedömer det som uppenbart obehövligt.6 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2006:1053. Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.Den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande. Även den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan komma i fråga för tillgodoräknande för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.I 11 d § finns ytterligare en bestämmelse om tillgodoräknande i fråga om del av en utbildning som avses i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434).10 §10 § Senaste lydelse 2006:1053. I examensbeviset ska högskolan ange examensbenämningen och på vilken nivå examen avläggs. Om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434), ska högskolan ange även detta i examensbeviset.Översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk får anges i examensbeviset. I examensordningen finns det bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen.I examensbeviset för en examen på grundnivå eller avancerad nivå ska det anges vilka kurser som ingår i examen. Om en kurs som ingår i en examen har godkänts vid en annan högskola än den som utfärdar examensbeviset, ska det anges vid vilken högskola som kursen har godkänts. Motsvarande ska gälla om en del av utbildningen till en examen på forskarnivå har godkänts vid en annan högskola än den som utfärdar examensbeviset.Till examensbeviset ska det fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan ska innehålla.11 §11 § Senaste lydelse 2006:1053. Om ett examensbevis ska avse utbildning vid mer än en högskola, ska beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat eller om högskolorna tillsammans ska utfärda en gemensam examen enligt 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434).Gemensam examen11 a §11 a §En högskola får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får en högskola, som anges i bilagan till högskolelagen, ingå meden annan högskola som omfattas av högskolelagen,en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, ellerett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.11 b §11 b §En högskola som avses i 11 a § får ingå en överenskommelse som anges i samma paragraf bara om villkoren i andra och tredje styckena är uppfyllda.Högskolan ska genom överenskommelsen ha säkerställt attvarje del av utbildningen anordnas av något av de lärosäten som ingår i utbildningssamarbetet, ochäven de delar av utbildningen som anordnas av ett annat lärosäte än högskolan vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivs så att en hög kvalitet nås i utbildningen.Av överenskommelsen ska det framgåvilken del av utbildningen som högskolan ska anordna,vilken del av utbildningen ett annat lärosäte ska anordna,vid vilket eller vilka av de lärosäten som anordnar en del av utbildningen en sökande till utbildningen ska antas,att högskolan får anta sökande bara till den del av utbildningen som högskolan ska anordna,när en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat lärosäte ska anses vara student enligt 11 c §,att den del av utbildningen som en student har gått igenom med godkänt resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för utbildning vid högskolan utan särskild prövning,vilken examen utbildningen kan leda till vid respektive lärosäte, ochövriga villkor som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.11 c §11 c §En studerande som har antagits av ett annat lärosäte till en del av en utbildning som omfattas av en sådan överenskommelse som anges i 11 a §, ska anses vara student som är antagen av den högskola som har ingått överenskommelsen när han eller hon inom ramen för utbildningen bedriver studier där. Detta gäller bara omdet andra lärosätet anordnar den delen av utbildningen som lärosätet har antagit den studerande till, ochden studerande enligt överenskommelsen inte också ska antas av högskolan.11 d §11 d §En del av en utbildning som omfattas av en sådan överenskommelse som anges i 11 a § och som en student har gått igenom med godkänt resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för utbildning vid den högskola som har ingått överenskommelsen utan särskild prövning.11 e §11 e §En högskola som avses i 11 a § får utfärda en gemensam examen bara omstudenten har gått igenom en utbildning som omfattas av en överenskommelse som anges i samma paragraf samt uppfyllt kraven för examen vid högskolan och vid minst ett annat lärosäte som har anordnat en del av utbildningen,varje lärosäte som utfärdar en examen, som ingår i den gemensamma examen, får utfärda den examen som lärosätet utfärdar,varje examen som ingår i den gemensamma examen och som utfärdas av en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller av en enskild utbildningsanordnare avser samma examen som högskolans, ochvarje examen som ingår i den gemensamma examen och som utfärdas av ett utländskt lärosäte är på motsvarande nivå som högskolans examen.11 f §11 f §När en högskola som avses i 11 a § utfärdar en gemensam examen tillsammans med ett annat lärosäte får högskolan utfärda sitt examensbevis i samma dokument som det andra lärosätet utfärdar sitt examensbevis i.7 kap.33 §33 § Senaste lydelse 2006:1053. Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolanfår anstånd med att påbörja studierna, ellerfår fortsätta sina studier efter studieuppehåll.Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i 6 kap. 11 c §, om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på grundnivå eller avancerad nivå.Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Bestämmelserna i 6 kap. 8 och 10–11 f §§ samt 7 kap. 33 § tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)