Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

dels att 5 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 1 a §, av följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 1 a §

Lantbruksuniversitetet får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får Lantbruksuniversitetet ingå med
  • 1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen,
  • 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
  • 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

5 kap. 3 §

2 För den utbildning på forskarnivå som anordnas av Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt bestämmelserna i 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde styckena, 11, 11 b–12 och 29–49 §§ samt 7 kap. 34–42 §§ högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2009:1070

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 a § och i 5 kap. 3 § i fråga om hänvisningen till 6 kap. 11 b–11 f §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2006:1405.