Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

dels att 5 kap. 2 § i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning i stället för deras lydelse enligt förordningen (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 §

För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde styckena, 11, 11 b–24 §§ samt 7 kap. 1–8, 11–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2009:1071

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007 i fråga om 5 kap. 2 c § och i övrigt den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § i fråga om hänvisningen till 6 kap. 11 b–11 f §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)