Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:298 Utkom från trycket den 11 maj 2010Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 29 april 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230. föreskrivs att det i högskolelagen (1992:1434) ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 4–4 b §§, av följande lydelse.4 kap.4 §4 § Tidigare 4 kap. 4 § upphävd genom 2009:766. Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare ien stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ellerSchweiz.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket.4 a §4 a §Regeringen meddelar föreskrifter om att en högskola inte får ta emot en sökande som är studieavgiftsskyldig men inte har betalat studieavgift.4 b §4 b §Regeringen meddelar föreskrifter om avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter som har påbörjat utbildningen men inte betalar avgiften.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)