Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 7 § skollagen (1985:1100)2 ska ha följande lydelse.

15 kap.

15 kap. 7 §

3 Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboende vid Rh-anpassad utbildning och specialskolor, samt vid viss utbildning för elever med utvecklingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.

SFS 2010:431

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010. Tillsynsärenden som inte har avslutats vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287.
Lagen omtryckt 1997:1212.
Senaste lydelse 2008:403. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.