Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:542 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 27 maj 2010.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att bilaga 2 i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:541) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse, dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2010:541) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en övergångsbestämmelse till förordningen (2010:541) om ändring i nämnda förordning av följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2010:541. Ändringen innebär att lärarexamen har tagits bort ur förteckningen. EXAMENSORDNING 3. Förteckning över examina Examina på grundnivå eller avancerad nivå Grundlärarexamen Examina på forskarnivå 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Grundlärarexamen Övrigt Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.För grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.2. Den som har påbörjat en utbildning till lärare före den 1 juli 2011 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2018.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)