Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:544 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 27 maj 2010.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 1 kap. 10 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 1 kap. 10 § ska utgå, dels att 1 kap. 11 b §, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 1 kap. 11 a § ska lyda "Försäkringar", dels att det i förordningen ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.1 kap.11 b §11 b § Senaste lydelse 2000:261. Högskolor med staten som huvudman får genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar deras studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäkringen får dock bara avse studier som bedrivs vid en utländsk högskola enligt avtal mellan berörda lärosäten. Försäkringen ska avse sådan sorts skada och sådana studenter som avses i 11 a §.Högskolor med staten som huvudman får genom överenskommelse med Kammarkollegiet även teckna försäkring för sjuk- och tandvård samt olycksfall under fritid i Sverige för studenter som enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska betala studieavgift. Försäkringen ska bidra till att uppfylla det krav på heltäckande sjukförsäkring som enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) utgör en förutsättning för uppehållstillstånd för studier.6 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2009:933. I examensordningen anges det på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning).Utöver vad som anges i examensbeskrivningen för ämneslärarexamen framgår det av bilaga 4 vilka ämnen som får kombineras för en sådan examen.7 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:1053. För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.I 5–8 §§ förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning.4 §4 § Senaste lydelse 2006:1053. Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.I 2 och 3 §§ förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning av anmälningsavgift i vissa fall är en förutsättning för att anmälan ska prövas.Frågor om antagning avgörs av högskolan. Ett maskinellt framtaget besked om antagning gäller som högskolans beslut.Bilaga 4 ÄMNESKOMBINATIONER 1. Innehåll I denna bilaga anges det enligt 6 kap. 5 § andra stycket vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. 2. Grundskolans årskurs 7–9 Ämnen för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 delas in i följande ämnesgrupper: 1. engelska, matematik, modersmål och svenska,2. bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,3. engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk,4. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap,5. biologi, fysik, kemi och teknik,6. engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk, och7. biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Ämneskombinationerna för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 är följande: 1. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna språk,2. ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7,3. ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7,4. tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5, och5. två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik. 3. Gymnasieskolan Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i följande ämnesgrupper: 1. engelska, matematik, modersmål och svenska,2. engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk,3. filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap,4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik,5. idrott och hälsa, och6. bild, dans, musik och teater. Ämneskombinationerna för inriktningen mot arbete i gymnasieskolan är följande: 1. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4,2. två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur ämnesgrupp 2 två olika språk inom ämnet moderna språk,3. idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,4. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4, och5. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 6 kap. 5 § och bilaga 4 och i övrigt den 1 juli 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)