Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:550 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander;utfärdad den 3 juni 2010.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1999:874. Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren ska utövas av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller denna förordning tillkommer arbetsgivare ska utövas av Statens tjänstepensionsverk.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)