Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:700 Utkom från trycket den 28 juni 2010Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att 7 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.7 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2007:644. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter.Urvalsgrunder ärbetyg,resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, ochurvalsgrunder som avses i 23 §.Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2010.2. Äldre bestämmelser gäller vid antagning till utbildning som börjar före den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)