Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:701 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337. föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434) Senaste lydelse av 1 kap. 5 a § 2008:575 3 kap. 5 § 1997:797 5 kap. 7 § 2003:1121. dels att 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 7 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 2 kap. 7 § och 5 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 9 § och 2 kap. 8 §, dels att 2 kap. 5 och 6 §§, nya 2 kap. 8 och 9 §§ samt 3 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.2 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2010:385. En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor, om inte något annat är föreskrivet. När högskolan beslutar om sin organisation ska 6 och 7 §§ gälla.6 §6 § Senaste lydelse 2009:764. Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om besluten kräver en bedömning avuppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, ellerorganisation av eller kvalitet i såväl forskningen som det konstnärliga utvecklingsarbetet.Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl.7 §7 §Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.8 §8 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vem som utser representanter för studenterna. I sådana föreskrifter får regeringen överlämna åt enskilda individer eller åt sammanslutningar att utse representanterna.9 §9 § Senaste lydelse av tidigare 2 kap. 7 § 2007:511. Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om sammansättningen av styrelse vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan samt om en nämnd för forskning och utbildning vid Försvarshögskolan.3 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1997:797. För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare.Regeringen meddelar föreskrifter om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professorer och lektorer.3 §3 § Senaste lydelse 1997:797. En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte någonting annat följer av andra stycket.En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga omkonstnärlig verksamhet,adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor), elleranställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)