Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1064 Utkom från trycket den 20 juli 2010Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 1 juli 2010.Regeringen föreskriverJfr prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003.Senaste lydelse av1 kap. 6 § 2006:10531 kap. 7 b § 2009:770rubriken närmast före 1 kap. 7 b § 2000:10571 kap. 8 § 2008:9441 kap. 9 § 2008:944rubriken närmast före 1 kap. 9 § 2008:9441 kap. 15 § 2007:1337rubriken närmast före 1 kap. 15 § 2003:6193 kap. 2 § 2009:9333 kap. 3 § 2009:9333 kap. 6 § 2009:933rubriken närmast före 3 kap. 6 § 2009:9333 kap. 7 § 2009:9333 kap. 7 a § 2009:9333 kap. 7 b § 2009:9333 kap. 7 c § 2009:9333 kap. 9 § 2000:6513 kap. 11 § 2009:9333 kap. 12 § 2009:9333 kap. 13 § 2009:9334 kap. 1 § 2001:2114 kap. 2 § 2009:9334 kap. 3 § 2006:10534 kap. 7 § 2002:7614 kap. 8 § 2002:7614 kap. 8 a § 2001:211rubriken närmast före 4 kap. 8 a § 2001:2114 kap. 9 § 2006:10534 kap. 10 § 1999:10374 kap. 12 § 2001:2114 kap. 13 a § 2001:2114 kap. 17 § 2009:9334 kap. 18 § 2004:3834 kap. 19 § 2009:9334 kap. 20 § 2009:9334 kap. 24 § 2002:7614 kap. 24 a § 2001:2114 kap. 26 § 2002:7614 kap. 28 § 2002:7614 kap. 30 § 2006:10534 kap. 31 § 2001:9726 kap. 12 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 12 § 2006:10536 kap. 19 § 2006:10536 kap. 29 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 29 § 2006:10536 kap. 30 § 2006:10536 kap. 31 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 31 § 2006:10536 kap. 32 § 2006:10536 kap. 33 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 33 § 2006:10536 kap. 34 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 34 § 2006:10536 kap. 35 § 2009:9336 kap. 36 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 36 § 2006:10536 kap. 37 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 37 § 2006:10536 kap. 38 § 2006:10536 kap. 39 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 39 § 2006:10536 kap. 40 § 2009:933rubriken närmas före 6 kap. 40 § 2006:10536 kap. 41 § 2006:10536 kap. 42 § 2006:10536 kap. 43 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 43 § 2006:10536 kap. 44 § 2006:10536 kap. 45 § 2006:10536 kap. 46 § 2006:10536 kap. 47 § 2006:10536 kap. 48 § 2006:1053rubriken närmast före 6 kap. 48 § 2006:10536 kap. 49 § 2009:933rubriken närmast före 6 kap. 49 § 2006:10537 kap. 42 § 2009:93311 kap. 3 § 2000:65111 kap. 4 § 2001:2311 kap. 6 § 2001:2311 kap. 7 § 2006:1053. dels att 1 kap. 3, 6, 7 a, 7 b, 8, 9 och 15 §§, 3 kap., 4 kap., 6 kap. 12, 19 och 29–49 §§, 7 kap. 42 § samt 11 kap. ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 6, 7 a, 7 b, 8, 9 och 15 §§ samt 6 kap. 12, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 48 och 49 §§ ska utgå, dels att 1 kap. 1, 5, 7, 11 a och 11 b §§, 2 kap. 2, 10 och 11 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 3, 8, 10, 15, 17 och 18 §§, 7 kap. 35, 36, 38, 39 och 41 §§, 12 kap. 2 §, rubriken till 2 kap., rubriken närmast före 1 kap. 7 § samt bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., nya paragrafer, 2 kap. 14–16 §§ och 6 kap. 25–36 §§ samt närmast före 2 kap. 14–16 §§, 6 kap. 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 och 36 §§ nya rubriker av följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:1337. I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. Dessa universitet och högskolor och deras benämning anges i bilaga 1 till denna förordning.För Sveriges lantbruksuniversitet och för Försvarshögskolan finns det särskilda bestämmelser i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet respektive förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.5 §5 § Senaste lydelse 2007:1337. Ändringen innebär att tredje och fjärde styckena upphävs. Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på högskolorna:2 § om myndighetens ledning,4 § om ledningens ansvar,5 § om delegering,9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter, och22–24 §§ om anställningar och uppdrag.Vid tillämpning av myndighetsförordningen ska med myndighetschef förstås rektor.Studentrepresentanter7 §7 § Senaste lydelse 2009:770. I studentkårsförordningen (2009:769) finns det bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna.Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas också på de ledamöter i en högskolas styrelse som utses av studenterna.11 a §11 a § Senaste lydelse 2000:261. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. En högskola ska ansvara för att studenterna är försäkrade för personskada. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, om skadan har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning i den utsträckning studenten har rätt till ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal.Försäkringen ska tecknas genom att Centrala studiestödsnämnden för högskolorna träffar en överenskommelse med Kammarkollegiet. Överenskommelsen och ändringar i den ska träffas med förbehåll för regeringens godkännande.11 b §11 b § Senaste lydelse 2010:544. En högskola får genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar deras studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäkringen får dock bara avse studier som bedrivs vid en utländsk högskola enligt avtal mellan berörda lärosäten. Försäkringen ska avse sådan sorts skada som avses i 11 a §.En högskola får genom överenskommelse med Kammarkollegiet även teckna försäkring för sjuk- och tandvård samt olycksfall under fritid i Sverige för studenter som enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska betala studieavgift. Försäkringen ska bidra till att uppfylla det krav på heltäckande sjukförsäkring som enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) utgör en förutsättning för uppehållstillstånd för studier.2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation2 §2 § Senaste lydelse 2007:1337. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv beslutai viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 §,om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket,om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning,om en anställningsordning,om viktigare föreskrifter i övrigt, ochi övriga frågor som är av principiell vikt.Av 2 kap. 8, 10 och 15 §§ framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd.10 §10 § Senaste lydelse 2002:558. Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.11 §11 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.Studentrepresentation14 §14 § Tidigare 14 § upphävd genom 1997:1123. I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation när beslut fattas eller beredning sker.Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen.Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket.Personalansvarsnämnd15 §15 §Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen (2007:515). Rektor ska vara ordförande i en sådan nämnd. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen (1987:1101).Högskolebibliotek16 §16 §Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande.4 kap. LärareInledande föreskrifterAnställningar1 §1 §Lärare anställs av högskolan.Förenade anställningar2 §2 §En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434), besluta att en anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in.Behörighet och bedömningsgrunder vid anställningProfessorer3 §3 §Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor.Lektorer4 §4 §Behörig att anställas som lektor ärinom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, ochinom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor.Förfarandet vid anställningJämställd representation5 §5 §Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl.Sakkunnigbedömning6 §6 §Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten.Om en bedömning hämtas in från två eller fler personer, ska kvinnor och män vara jämställt representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl.Kallelse7 §7 §En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Om en högskola kallar en person till anställning, ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan dokumenteras.Endast den som har behörighet för anställningen enligt 3 § får anställas genom kallelse.Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras.Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som avses i 6 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om sakkunnigbedömning i 6 § ska tillämpas.Sjukvårdshuvudmans yttrande8 §8 §Innan en lärare får en sådan förenad anställning som avses i 2 § ska högskolan ge sjukvårdshuvudmannen tillfälle att yttra sig i ärendet.Tidsbegränsade anställningar9 §9 §En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller 10–12 §§ i fråga om tidsbegränsning av en anställning.Lärare inom konstnärlig verksamhet10 §10 §En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.Adjungerad professor11 §11 §En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.Gästprofessor12 §12 §En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.Beslut i anställningsärenden13 §13 §Lärare anställs genom beslut av rektor. Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras.Bisysslor14 §14 §En högskola ska på lämpligt sätt informera sina lärare om vilka bisysslor eller slag av bisysslor som inte är förenliga med 3 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434). En högskola ska ge sina lärare råd vid bedömningen av om en viss bisyssla är förenlig med den bestämmelsen. Om en lärare begär det, ska högskolan lämna skriftligt besked i en sådan fråga.Av 7 a § lagen (1994:260) om offentlig anställning följer att en högskola på lämpligt sätt ska informera sina anställda om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 § lagen om offentlig anställning.15 §15 §En lärare är skyldig att hålla högskolan informerad om de bisysslor som han eller hon har och som har anknytning till anställningens ämnesområde. Högskolan ska dokumentera informationen. Dokumentationen ska hållas ordnad så att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har.Anställningens upphörande16 §16 §I fråga om professorer prövar Statens ansvarsnämnd frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.17 §17 §I andra fall än som avses i 16 § samt 2 kap. 2 § första stycket 6 och 15 § beslutar rektor om att en anställning ska upphöra. Beslut om att en professors anställning ska upphöra får inte delegeras.5 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2009:933. Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar två års utbildning på heltid till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Detta gäller dock inte om rektor har beslutat att dra in doktorandens resurser enligt 6 kap. 30 § eller utbildningsbidraget enligt 14 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander.6 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2006:1053. Studenter ska ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs.Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.8 §8 § Senaste lydelse 2009:1068. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning.10 §10 § Senaste lydelse 2009:1068. I examensbeviset ska högskolan angeen examens benämning,på vilken nivå examen avläggs,om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434),vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå, ochvid vilken högskola som kurser enligt 4, eller motsvarande del av en utbildning på forskarnivå, har genomgåtts.I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges.Till examensbeviset ska det fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan ska innehålla.15 §15 § Senaste lydelse 2006:1053. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.17 §17 § Senaste lydelse 2006:1053. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.18 §18 § Senaste lydelse 2006:1053. Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas.Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).Ämnen25 §25 § Tidigare 25 § upphävd genom 2009:933. Ett universitet och en högskola som får utfärda examina på forskarnivå ska besluta om ämnen som utbildning på forskarnivå ska anordnas i.Allmän studieplan26 §26 § Tidigare 26 § upphävd genom 2009:933. För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan.27 §27 § Tidigare 27 § upphävd genom 2009:933. I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.Handledning28 §28 § Tidigare 28 § upphävd genom 2009:933. För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat.En doktorand som begär det ska få byta handledare.Individuell studieplan29 §29 §För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.Rätt till handledning och andra resurser30 §30 §Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander.31 §31 §Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.Betyg på prov32 §32 §Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver.Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).Disputation och betyg på doktorsavhandlingen33 §33 §Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling.Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent.34 §34 §Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras.35 §35 §Högskolan får meddela föreskrifter om det betygssystem som ska användas och om disputationen och betygssättningen i övrigt.Delegering36 §36 §Rektor får inte delegera beslut enligt 30 och 31 §§.7 kap.35 §35 § Senaste lydelse 2006:1053. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökandehar grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, ochbedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.36 §36 § Senaste lydelse 2009:933. Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.38 §38 § Senaste lydelse 2009:933. En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett område får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som tillståndet att utfärda examina avser.Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att ha getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) att utfärda examina på forskarnivå.39 §39 § Senaste lydelse 2006:1053. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som haravlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.41 §41 § Senaste lydelse 2006:1053. Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande.12 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:1053. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs. Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand,beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket,beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §,avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, ochbeslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.Bilaga 1Senaste lydelse 2009:1222. Ändringen innebär bl.a. att Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm tagits bort ur förteckningen. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDans- och cirkushögskolanFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmStockholms dramatiska högskolaSödertörns högskola1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.2. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 1–5, 8 och 9, med undantag för bestämmelserna om förnyelse av en tidsbegränsad anställning, ska tillämpas i fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts för en begränsad tid enligt bestämmelserna. Sådan tillämpning ska ske så länge anställningen pågår. Vid handläggning av ärenden om övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 5 ska även de äldre bestämmelserna i 4 kap. 7, 8, 9 och 28 §§ tillämpas.3. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 8 a § och 4 kap. 30 § 6 om tidsbegränsad anställning som biträdande lektor får tilllämpas till utgången av september 2011.4. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som biträdande lektor ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 6 tillämpas så länge anställningen pågår. Sådan anställning får förnyas enligt äldre bestämmelser.5. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 4 kap. 30 § 7 om tidsbegränsad anställning som forskarassistent får tilllämpas till utgången av september 2011.6. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 7 tillämpas så länge anställningen pågår. Sådan anställning får förnyas enligt äldre bestämmelser.7. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 5–8 a, 11–13 a, 20–23 och 24 a–28 §§ ska tillämpas i fråga om ärenden om befordran som har inkommit till högskolan men som inte har avslutats före den 1 januari 2011. Vid tillämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller ett motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av de personer eller den grupp av personer som högskolan beslutar.8. Om ett förfarande om anställning av lärare, i andra fall än som avses i 7, har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2, 5–10, 15, 20–22, 24, 24 a och 26–30 §§ tillämpas i anställningsärendet. Vid tillämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller ett motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av de personer eller den grupp av personer som högskolan beslutar.9. I fråga om den som enligt 8 har anställts efter den 1 januari 2011 med stöd av de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 1–5, 8 och 9 ska dessa äldre bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 1, 2, 5, 8 och 9 om förnyelse av en tidsbegränsad anställning och övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare ska dock inte tillämpas.10. Vid beräkning av anställningstid som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 1 beaktas.11. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor enligt 4 kap. 11 § i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som adjungerad professor enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2 beaktas.12. Vid beräkning av anställningstid som gästprofessor enligt 4 kap. 12 § i de nya bestämmelserna ska även anställningstid som gästprofessor enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 9 beaktas.13. De äldre bestämmelserna i 12 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)