Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbrukuniversitet1

dels att 1 kap. 2–5 a §§, 8–12 §§, 2 kap., 3 kap., 4 kap. 2–5 §§ och 7 a § samt 6 kap. 2–3 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 6 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 2 och 3 §§ samt 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., fyra nya paragrafer, 1 kap. 1 a–1 c §§ och 6 a §, samt närmast före 1 kap. 1 c, 6 och 6 a §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast före 1 kap. 7 § ska införas en ny rubrik av lydelsen "Avgifter".

1 kap.

1 kap. 1 §

I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser för Sveriges lantbruksuniversitet. I övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i denna förordning.

1 kap. 1 a §

Vid Lantbruksuniversitetet bedrivs forskning samt utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel. Vidare bedrivs vid Lantbruksuniversitetet fortlöpande miljöanalys.

1 kap. 1 b §

För Lantbruksuniversitetet gäller 1 kap. högskoleförordningen (1993:100).

Internrevision

1 kap. 1 c §

Lantbruksuniversitetet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Förvaltning av fast egendom och andra tillgångar

1 kap. 6 §

Lantbruksuniversitetet förvaltar universitetets fasta egendom och andra tillgångar.

Tjänsteexport

1 kap. 6 a §

Lantbruksuniversitetet får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med universitetets uppgifter i övrigt.

2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation

Högskoleförordningens tillämpning

2 kap. 1 §

Bestämmelserna i 2 kap. högskoleförordningen (1993:100) om styrelse, rektor och övrig organisation gäller för Lantbruksuniversitetet med undantag för 7 a och 16 §§.

Styrelsens sammansättning

2 kap. 2 §

Lärarna och forskarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Företrädarna för lärare och forskare ska utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.
Övriga ledamöter inklusive ordföranden ska utses av regeringen efter förslag från universitetet. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings-, miljöanalys- och samverkansuppdrag.
De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Bibliotek

2 kap. 3 §

Vid Lantbruksuniversitetet ska det finnas ett vetenskapligt bibliotek som är gemensamt för universitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt.
Biblioteket ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande.

4 kap.

4 kap. 9 §

I fråga om den som är anställd som chefsveterinär prövas frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning av Statens ansvarsnämnd.

5 kap.

5 kap. 2 §

2 För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första och tredje styckena, 11, 11 b–24 §§ samt 7 kap. 1–8, 11–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. 3 §

3 För den utbildning på forskarnivå som anordnas av Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt bestämmelserna i 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första och tredje styckena, 11, 11 b–f och 25–36 §§ samt 7 kap. 34–41 §§ högskoleförordningen (1993:100).

6 kap.

6 kap. 1 §

4 För överklagande av beslut fattade av Lantbruksuniversitetet gäller bestämmelserna i 12 kap. högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2010:1115

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts som statsagronom, statshortonom eller statsveterinär gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 9 §§ så länge anställningen pågår.
3. Om ett förfarande om anställning som statsagronom, statshortonom eller statsveterinär har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 1–3 §§, 4 § första–tredje styckena och 5 §. Vid tilllämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av personer eller den grupp av personer som Lantbruksuniversitetet beslutar.
4. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 7 a § gäller i fråga om ärenden om befordran som har inkommit till Lantbruksuniversitetet men som inte har avslutats före den 1 januari 2011.
5. De äldre bestämmelserna i 6 kap. gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.

Senaste lydelse av

1 kap. 2 § 2007:1048

1 kap. 3 § 2006:1405

1 kap. 4 § 2009:868

1 kap. 4 b § 2009:868

1 kap. 5 § 2008:949

1 kap. 5 a § 2008:949

1 kap. 8 § 2009:868

1 kap. 8 a § 2000:263

1 kap. 8 b § 2010:593

1 kap. 9 § 2001:109

1 kap. 11 § 2000:652

1 kap. 12 § 2006:1405

2 kap. 1 § 2007:631

2 kap. 2 § 2007:631

2 kap. 2 a § 2009:868

2 kap. 3 § 2007:1048

2 kap. 3 a § 2006:1246

2 kap. 5 § 2006:1246

2 kap. 6 a § 2002:691

2 kap. 9 § 2002:691

2 kap. 10 § 2002:691

3 kap. 1 § 2009:868

3 kap. 2 § 2009:868

3 kap. 3 § 2007:631

3 kap. 4 § 2006:1405

3 kap. 6 § 2007:1048

3 kap. 8 § 2000:652

3 kap. 9 § 2006:1405

4 kap. 7 a § 2009:868

6 kap. 2 § 2002:83

6 kap. 2 a § 2002:83

6 kap. 3 § 2002:83.

Senaste lydelse 2009:1071.
Senaste lydelse 2009:1070.
Senaste lydelse 2006:1405.