Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1339 Utkom från trycket den 30 november 2010Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 18 november 2010.Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. dels att 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, samt närmast före 2 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2010:235. En särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program där hela eller delar av det sammantagna utrymmet för en nationell inriktning och för programfördjupning på ett nationellt program avviker från vad som annars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng. På högskoleförberedande program får det även finnas särskilda varianter inom det estetiska området.Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas inom examensmålet för ett program.För en idrottsutbildning gäller i stället bestämmelserna i 22–30 §§.Förutsättningar för godkännande av särskilda varianter inom det estetiska området3 a §3 a §En särskild variant inom det estetiska området ska godkännas om villkoren i 2 § är uppfyllda och omutbildningen är av hög kvalitet,utbildningen efterfrågas av elever med särskilda färdigheter inom det estetiska området,kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning, ochhuvudmannen har ställt upp behörighetskrav och urvalsgrunder enligt 8 och 9 §§.1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.2. I stället för vad som anges i 2 kap. 4 § ska ansökan om särskild variant inom det estetiska området första gången göras senast den 1 februari 2011.3. Beslut enligt 2 kap. 3 a § ska första gången fattas senast den 1 mars 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)