Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1673 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2003:853. Försäkringsskydd inträder den dag då den försäkrade får utbildningsbidrag för doktorander. En doktorand som vid denna tidpunkt har hel sjukpenning, mer än halv sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken omfattas dock inte av försäkringsskydd så länge han eller hon har en sådan förmån.5 §5 § Senaste lydelse 2004:931. Försäkringsskydd gäller även för tid när den försäkrade är förhindrad att bedriva studier för vilka utbildningsbidrag för doktorander har beviljats, om hindret beror påsjukdom eller olycksfall,ledighet i samma omfattning som enligt 11 och 12 kap. socialförsäkringsbalken gäller för rätt till föräldrapenning,tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i sådan kurs i u-landskunskap som anges i 3 § 6 förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om tjänstgöringen eller kursen omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,studieuppehåll för offentligt uppdrag.Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om hindret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats upp.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)