Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 22 december 2010.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 7 kap. 5 § och bilaga 3 till förordningen ska ha följande lydelse, dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.7 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2007:666. Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den somavlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxenutbildning, avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxenutbildning samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, ellergenom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3.Bilaga 3Senaste lydelse 2009:1519. Ändringen innebär bl.a. att sista styckena i 8 och 9 tas bort. PLATSFÖRDELNING PÅ GRUNDVAL AV BETYG OCH MERITVÄRDERING AV BETYG I denna bilaga finns det enligt 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första stycket vissa bestämmelser om hur platser ska fördelas vid urval på grundval av betyg och hur betyg ska värderas.Med betyg från gymnasieskolan avses i denna bilaga även betyg från fristående skolor och riksinternatskolor med motsvarande utbildning samt i fråga om platsfördelning på grundval av betyg i denna bilaga även betyg från Europaskolan (European baccalaureate), utbildning som leder fram till International Baccalaureate, åländsk gymnasieutbildning och gymnasieutbildning vid utländska (internationella) skolor för vilken statsbidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.Högskoleverket får meddela föreskrifter i övrigt om meritvärdering av betyg från Europaskolan (European baccalaureate), utbildning som leder fram till International Baccalaureate, åländsk gymnasieutbildning eller gymnasieutbildning vid utländska (internationella) skolor för vilken statsbidrag betalas ut enligt förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt om hur sådana betyg ska ge meritpoäng. Platsfördelning på grundval av betyg 1. Vid urval på grundval av betyg enligt 7 kap. 13 § första stycket 1 ska platserna fördelas i följande fyra grupper.Grupp I: sökande medbetyg från gymnasieskolan,betyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning,Grupp II:sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg från gymnasial vuxenutbildning eller i kombination med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola av den som inte är elev där, om betyg från gymnasial vuxenutbildning eller betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen, ochsökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning i kombination med intyg enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor eller i kombination med dokumenterat studieresultat från folkhögskola.Grupp III: sökande med betyg från annan utbildning än som anges i grupp I eller grupp II och som motsvarar kraven i 7 kap. 5 § första stycket 1 eller 2.Grupp IV: sökande med studieomdöme från folkhögskola.Platserna ska fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av följande tre mängder, varvid en sökande räknas endast en gång per mängd.Mängd i: sökande i grupp I eller grupp IIMängd ii: sökande i grupp IIIMängd iii: sökande i grupp IV2. Sedan platserna har fördelats i respektive mängd ska platserna i mängd i fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive i grupp II. Därefter ska antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel ska tillföras grupp I. Meritvärdering av betyg 3. Meritvärdering ska ske i två steg. Först meritvärderas de betyg som den sökande åberopar för behörighet. Därefter ska poäng för meritkurser läggas till. Sökande med slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan Siffervärde 4. Betygen som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan ska ges följande siffervärden:
Icke godkänt (IG) 
Godkänt (G) 
10 
Väl godkänt (VG) 
15 
Mycket väl godkänt (MVG) 
20 
Betygsvärde 5. Siffervärdet för varje betyg i en kurs eller ett projektarbete ska multipliceras med det antal gymnasiepoäng som det betyget omfattar, varvid ett betygsvärde fås.Vid uträkning av ett betygsvärde ska betyg i en kurs som ingår i ett fullständigt program i gymnasieskolan ersättas av ett betyg som den sökande har i samma eller motsvarande kurs, om sistnämnda betyg är högre och omfattar samma antal gymnasiepoäng. Sammanlagt betygsvärde och jämförelsetal 6. Det sammanlagda betygsvärdet för alla betyg som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan ska divideras med 2 500, varvid ett jämförelsetal fås.Jämförelsetalet ska anges med två decimaler. Betyg i behörighetskurser 7. Betyg i behörighetskurser som avses i 7 kap. 9 § och som inte ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan ska meritvärderas enligt 4 och 5. Det sammanlagda betygsvärdet ska, för att få jämförelsetalet i stället för vad som anges i 6, divideras med det samlade antal gymnasiepoäng som har meritvärderats.Betyg som inte avser behörighetskurser och som inte ingår i ett fullständigt program ska inte meritvärderas enligt 4 och 5. Meritpoäng 8. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska betyg i sådana meritkurser som anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng.Högst får två och en halv (2,5) meritpoäng adderas till jämförelsetalet, varav högst en (1,0) meritpoäng får avse områdeskurser enligt j och k.Betyg i meritkurser ger meritpoäng enligt följande:lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 3, ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 4, ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt a,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 4, ger en (1,0) meritpoäng, om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a eller b,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 5, ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b eller c,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 2, i ytterligare ett språk ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b eller c och inte redan har fått meritpoäng enligt d eller e,lägst betyget Godkänt i Engelska B ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i Engelska C ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över den kursnivå som krävs för särskild behörighet enligt 7 kap. 8–11 §§ eller, om sådant krav inte har ställts, kursnivån över vad som enligt 7 kap. 5 § krävs för grundläggande behörighet ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över vad som anges i h ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gymnasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar 50 gymnasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en fjärdedels (0,25) meritpoäng, om den sökande inte redan har fått en halv (0,5) meritpoäng enligt k. Sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning 9. Det som anges i 4, 5, 7 och 8 gäller också sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.För att få ett jämförelsetal ska det sammanlagda betygsvärdet divideras med det antal gymnasiepoäng som ingår i slutbetyget, dock med lägst 2 350.5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.Högskoleverket får meddela föreskrifter om att även äldre betyg får tillgodoräknas som meritpoäng.1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 i fråga om bilaga 3 till högskoleförordningen och punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen och i övrigt den 1 januari 2013.2. De nya bestämmelserna i bilaga 3 till högskoleförordningen och punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011. I övrigt ska de nya bestämmelserna tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2013.3. De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta att gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning.4. Utöver vad som anges i 3 gäller att den som före den 1 januari 2013 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå, även därefter ska anses ha grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå. För den som före den 1 juli 2008 anses ha sådan grundläggande behörighet som avses i 7 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 januari 2008 gäller detta dock längst till och med den 31 december 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)