Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010–2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Utkom från trycket den 30 december 2010
utfärdad den 22 december 2010.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 §

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

3 §

För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

4 §

Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning.

SFS 2012:733

Urval

5 §

Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra och tredje styckena, 13–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan föreskriva vilka urvalsgrunder som ska användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2021

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2011 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter d. 31 maj 2011.

SFS 2012:733

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2018:1507

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.