Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Utkom från trycket den 22 mars 2011
utfärdad den 10 mars 2011.

Inledning

1 §

För de ändamål som anges i 5 och 6 §§ ska Statens skolverk med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

Förhållandet till annan reglering

Rubriken införd g. SFS2018-1360

2 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:1360

2 a §

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

SFS 2018:1360

3 §

Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning.

SFS 2018:1360

Personuppgiftsansvarig

4 §

Statens skolverk är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret.

Registrets ändamål

5 §

Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

6 §

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas om det är nödvändigt för att

 1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

 2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

 3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och

 4. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

SFS 2018:1360

Registrets innehåll

7 §

Registret får innehålla endast följande uppgifter:

 1. namn och kön,

 2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,

 3. yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,

 4. lärarens eller förskollärarens behörighet enligt legitimationen,

 5. datum för utfärdande av legitimation,

 6. om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har meddelats,

 7. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Registret får inte innehålla uppgifter om skälen för de beslut som avses i första stycket 6.

Direktåtkomst

8 §

Direktåtkomst får inte medges till uppgifterna i registret.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 §

Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om uppgifterna ska behandlas för de ändamål som anges i 5 och 6 §§.

Information

10 §

Statens skolverk ska, utöver vad som följer av EU:s dataskyddsförordning, informera den registrerade om

 1. vilken typ av uppgifter som registret får innehålla,

 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, och

 3. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling.

SFS 2018:1360

11 §

[Upphävd g. F (2018:1360).]

SFS 2018:1360

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:268

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:828

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2013.

SFS 2016:184

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2018:1360

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.