Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

Utkom från trycket den 19 april 2011
utfärdad den 7 april 2011.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en utbildning i grundskolan som omfattar judiska studier.

Utbildningen är en sådan särskild utbildning som avses i 10 kap. 6 § 2 skollagen (2010:800).

Vem som får anordna utbildningen

2 §

En huvudman för en skolenhet med grundskola får, efter tillstånd från Statens skolverk, anordna den särskilda utbildningen i årskurserna 7–9.

Ett tillstånd får gälla i högst sex år.

Syfte

3 §

Den särskilda utbildningen syftar till att öka möjligheterna för elever i grundskolan som tillhör den nationella minoriteten judar att fördjupa sina kunskaper om sin minoritets kultur, historia, traditioner och religion.

Utbildningen ska stå öppen även för andra elever.

Riksrekrytering

4 §

När en kommun anordnar den särskilda utbildningen ska elever från hela landet tas emot till utbildningen i mån av plats.

Urval

5 §

Om det inte finns plats för alla sökande till den särskilda utbildningen, ska urval göras på de grunder som Statens skolverk godkänner.

Skolverket ska samråda med Statens skolinspektion innan Skolverket godkänner grunderna.

Utbildningens innehåll och utformning

6 §

Utöver de ämnen som framgår av 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska undervisning i ämnet judiska studier ingå i den särskilda utbildningen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om kunskapskrav i ämnet judiska studier.

7 §

Vid tillämpningen av timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185) ska undervisningen i ämnet judiska studier omfatta 240 timmar som enligt timplanen får användas för skolans val.

SFS 2019:519

8 §

Elever på den särskilda utbildningen ska som språkval erbjudas undervisning i hebreiska och jiddisch.

9 §

För undervisning i ämnet judiska studier ska huvudmannen använda en lärare med en utbildning avsedd för undervisning i historia, religionskunskap eller samhällskunskap i grundskolans årskurs 7–9.

Ansökan och beslut om tillstånd

10 §

Ansökan om att få anordna den särskilda utbildningen ska ges in till Statens skolverk.

Skolverket får meddela föreskrifter om ansökningstid och om ansökans innehåll.

En ansökan som ska göras till Skolverket enligt denna förordning får överföras elektroniskt.

11 §

Statens skolverk ska godkänna en ansökan om att få anordna särskild utbildning, om

  1. utbildningen uppfyller villkoren i denna förordning,

  2. utbildningen i övrigt uppfyller kraven på utbildning i grundskolan,

  3. kostnaderna för utbildningen inte överstiger kostnaderna för annan utbildning i grundskolan hos huvudmannen, och

  4. utbildningen bedöms bidra till det i 3 § angivna syftet med den särskilda utbildningen.

12 §

Statens skolverks beslut ska ange vid vilken skolenhet huvudmannen får anordna den särskilda utbildningen och hur många elever som utbildningen får omfatta. Beslutet ska även ange hur länge tillståndet gäller.

13 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:398

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2011.

2. Förordningen ska tillämpas på undervisning som påbörjas efter d. 30 juni 2011.

3. För elever som läst ämnet judiska studier enligt förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun ska följande gälla för utbildningen i ämnet under läsåret 2011/12 för elever i årskurs 9.

Den kursplan och de betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt som styrelsen för utbildningen fastställt för ämnet ska tillämpas.

Vid betygssättning i ämnet ska bestämmelserna i 7 kap. 3, 4 och 6–9 §§ grundskoleförordningen (1994:1194) tillämpas.

SFS 2019:519

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2019.