Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.;

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m. samt 1–2 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

1 §

1 Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken verksamhetsredovisning som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).
Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål som har bestämts av riksdagen eller regeringen för utbildning inom skolväsendet och i särskilda utbildningsformer samt för annan pedagogisk verksamhet.

1 a §

2 Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet ska lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller bedömda
  • 1. nationella ämnesprov som avses i 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 § eller 12 kap. 10 § skolförordningen (2011:185), och
  • 2. nationella prov som avses i 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts vid skolenheten till Skolinspektionen.
Skolinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna paragraf.

2 §

3 Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 a § får Statens skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.
Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

SFS 2011:570

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 2008:404. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 2009:919.
Senaste lydelse 2009:919.