Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

Utkom från trycket den 10 juni 2011

utfärdad den 26 maj 2011.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun.

Vem som får anordna utbildningen

2 §

Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800).

SFS 2019:686

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

3 §

Skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) gäller i tillämpliga delar för försöksverksamheten om inte annat framgår av denna förordning.

Utbildningens utformning

4 §

Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehandledning.

Studiehandledning

5 §

Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt och ges i form av undervisning vid högst tre preparandkurser under studiegången vilka tillsammans omfattar högst 15 veckor.

Dokumentation

6 §

Elevernas studieresultat ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska läggas upp på ett sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje elevs studier och kunskapsutveckling.

Gymnasieexamen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0756

7 §

Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervisningen.

SFS 2013:756

Interkommunal ersättning

8 §

Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 16 kap. 50 och 51 §§ skollagen (2010:800).

Uppföljning och utvärdering

9 §

Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:682

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011 och gäller till och med d. 30 juni 2024.

2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter d. 1 juli 2011.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.

4. För elever som har påbörjat utbildning före d. 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast d. 1 juli 2015.

SFS 2013:756

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2013.

SFS 2014:154

Denna förordning träder i kraft d. 6 maj 2014.

SFS 2016:918

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2016.

SFS 2018:565

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2018.

SFS 2019:686

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2019.