Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor

Denna förordning upphör enligt F (2015:803) att gälla vid utgången av december 2015.

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om bidrag till sådana internationella skolor som avses i 24 kap. 3 och 5 §§ skollagen (2010:800).

Ansökan om rätt till bidrag

2 §

En ansökan om rätt till bidrag till en skola ska lämnas in till Statens skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

En nystartad skola ska ha ansökt om att bli bidragsberättigad senast den 31 januari kalenderåret innan skolan startar.

3 §

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om bidrag till en skola, ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara belägen tillfälle att yttra sig över ansökan.

4 §

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av ansökan och om elektronisk signatur samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av 2 och 3 §§.

Redovisning av bidrag

5 §

En kommun som lämnar bidrag för en elev i en internationell skola på grundskolenivå ska kunna redovisa för skolan hur stor del av bidraget som är ersättning för lokaler respektive mervärdesskatt.

Utbetalning av bidrag

6 §

Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli–september avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid utbetalningen i oktober.

Särskilt om bidrag till en internationell skola på gymnasienivå

7 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev, program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 § skollagen (2010:800) om kommunen och huvudmannen inte kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt första stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de berörda landstingens budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som bestäms för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet.

SFS 2012:156

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:683

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012 och tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2013.

SFS 2015:803

(Utkom d. 8 dec. 2015.)