Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:687 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100Förordningen omtryckt 1998:1003.) dels att 6 kap. 10 § ska ha följande lydelse, dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:129) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 5 e, 5 f och 10 a §§, av följande lydelse.6 kap.5 e §5 e §Tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med en viss inriktning får lämnas till en högskola, omutbildningen vid högskolan ensam eller tillsammans med utbildning som avses i 3 uppfyller de krav som ställs på utbildning som leder till en ämneslärarexamen,utbildningen vid högskolan omfattar ämnesstudier i minst ett undervisningsämne, ochutbildningen i det eller de andra undervisningsämnen som kan krävas för en ämneslärarexamen anordnas av en annan högskola som har tillstånd att utfärda ämneslärarexamen för det eller dessa undervisningsämnen eller av ett utländskt lärosäte som anordnar motsvarande utbildning.5 f §5 f §Tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med en viss inriktning som kan avläggas efter det att en student har gått igenom utbildning enligt förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen får lämnas till en högskola, om högskolanska utfärda en sådan examen för studenter som uppfyller kraven för ämneslärarexamen som ställs i nämnda förordning, ochhar tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med samma inriktning enligt 5 e §.10 §10 § Senaste lydelse 2010:1064. I examensbeviset ska högskolan angeen examens benämning,på vilken nivå examen avläggs,om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434),vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå, ochvid vilken högskola som kurser enligt 4, eller motsvarande del av en utbildning på forskarnivå, har genomgåtts.I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges.10 a §10 a §Till examensbeviset ska det fogasen bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet, ochnär det gäller yrkeslärarexamen, en bilaga som anger vilka kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som har legat till grund för den särskilda behörigheten enligt 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den paragrafen.Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagorna enligt första stycket ska innehålla.4. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2018.Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2011 i fråga om punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:129) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) och i övrigt den 1 juli 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)