Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1021 Utkom från trycket den 20 september 2011Förordning om ändring i förordningen (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 8 september 2011.Regeringen föreskriverJfr prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8. att 7 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) Förordningen omtryckt 1998:1003. i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:2020) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.7 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2007:666. Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den somavlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, ellergenom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)