Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd

Utkom från trycket den 2 december 2011
utfärdad den 17 november 2011.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd och särskilda utbildningsinsatser. Syftet med bidraget är att underlätta studier för personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag lämnas om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor för kostnader för särskilt utbildningsstöd som erbjuds studerande med funktionsnedsättningar.

Statsbidrag får även lämnas till universitet och högskolor för kostnader för särskilt utbildningsstöd som erbjuds studerande med svåra rörelsehinder eller psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

3 §

Särskilt utbildningsstöd enligt 2 § får omfatta alla de funktioner som hör till den dagliga livsföringen som den studerande inte klarar av själv och som inte bör tillgodoses av kommunen eller Försäkringskassan eller genom andra stödåtgärder av universitet, högskolor eller folkhögskolor.

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till folkhögskolor för kostnader för särskilda utbildningsinsatser vid en folkhögskola för studerande med funktionsnedsättningar.

Med kostnader för särskilda utbildningsinsatser avses kostnader för utbildning och för åtgärder i samband med utbildning.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Specialpedagogiska skolmyndigheten som prövar frågor om bidraget. Vid beräkningen av bidraget ska myndigheten ta hänsyn till om statsbidrag lämnas på annat sätt för det särskilda utbildningsstödet eller de särskilda utbildningsinsatserna eller om kommunalt bidrag lämnas för stödet eller insatserna.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 6 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

6 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Specialpedagogiska skolmyndigheten som myndigheten begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Återbetalning och återkrav

7 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 6 §, eller

  4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten befria från återkrav helt eller delvis.

8 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Specialpedagogiska skolmyndigheten befria från krav på ränta helt eller delvis.

Behandling av känsliga personuppgifter

Rubriken införd g. SFS2018-1356

8 a §

Bestämmelsen i 8 d § tillämpas vid behandling av personuppgifter hos folkhögskolor i samband med ansökan om och användning av statsbidrag enligt denna förordning.

SFS 2018:1356

8 b §

Bestämmelsen i 8 d § kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 8 d § har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:1356

8 c §

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

SFS 2018:1356

8 d §

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en folkhögskola

  1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller

  2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

SFS 2018:1356

Bemyndiganden

9 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och

  2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1163

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012, då förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd ska upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före d. 1 jan. 2012.

SFS 2018:1356

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.