Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

dels att nuvarande 1 kap. 1 c § ska betecknas 1 kap. 5 §,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 1 c § ska sättas närmast före nya 1 kap. 5 §,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 och 3 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

2 Lantbruksuniversitetet ska identifiera och analysera risker för att nya vetenskapliga rön och tekniker används i antagonistiskt syfte mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen.
Uppgiften ska utföras efter samråd med berörda myndigheter.

1 kap. 3 §

3 Lantbruksuniversitetet ska vara nationellt organ enligt artikel IV i den i Rom den 19 november 1959 undertecknade konventionen som införlivar internationella poppelkommissionen med FAO:s verksamhet (SÖ 1992:85).
Som sådant organ ska Lantbruksuniversitetet
  • 1. följa det internationella arbetet enligt konventionen, och
  • 2. samordna det nationella arbetet inom ramen för konventionen.

SFS 2012:29

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Tidigare 1 kap. 2 § upphävd genom 2010:1115.
Tidigare 1 kap. 3 § upphävd genom 2010:1115.