Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

Utkom från trycket den 3 april 2012
utfärdad den 22 mars 2012.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att ge lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen möjlighet att delta i verksamhet på en arbetsplats utanför skolan.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder.

SFS 2020:462

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen för deras kostnader med anledning av kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen i dessa skolformer.

Kompetensutvecklingen ska innebära att läraren deltar i verksamhet på en arbetsplats utanför skolan som rör det eller de ämnen som läraren undervisar i.

SFS 2020:462

3 §

Statsbidrag får även lämnas till de huvudmän som avses i 2 § första stycket för kostnader med anledning av annan kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen än sådan som avses i 2 § andra stycket, om

 1. Statens skolverk bedömer att det finns behov av och utrymme för andra, riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare i yrkesämnen, och

 2. behovet av sådan kompetensutveckling som avses i 2 § andra stycket är uppfyllt.

Om det är fråga om kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska Skolverket inför sin bedömning enligt första stycket 1 samråda med ett eller flera av de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

4 §

Statsbidraget ska motsvara högst hälften av huvudmannens kostnader med anledning av kompetensutvecklingen. Bidrag får inte lämnas för ersättning för lön till de lärare som deltar i kompetensutvecklingen.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 8 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

6 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta särskild hänsyn till behovet av geografisk spridning när det gäller insatser för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen.

Uppföljning och redovisning

7 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

8 §

Den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

9 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,

 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §, eller

 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

10 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

12 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,

 2. fördelning av bidrag,

 3. beräkning av bidrag, och

 4. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:144

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2020:462
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.