Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:160 Utkom från trycket den 12 april 2012Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 29 mars 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11, rskr. 2011/12:168. föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 §Regeringen meddelar föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighetför tillfällig vård av barn,för närståendevård, elleri samband med att ett barn under 18 år har avlidit.3 kap.24 §24 §Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighetför tillfällig vård av barn,för närståendevård, elleri samband med att ett barn under 18 år har avlidit.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)