Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 10 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet
  • 1. för tillfällig vård av barn,
  • 2. för närståendevård, eller
  • 3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

3 kap.

3 kap. 24 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet
  • 1. för tillfällig vård av barn,
  • 2. för närståendevård, eller
  • 3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

SFS 2012:160

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11, rskr. 2011/12:168.