Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

dels att nuvarande 1 a och 2 §§ ska betecknas 3 och 4 §§,

dels att den nya 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

2 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten enligt 26 kap. 28 § första stycket skollagen (2010:800) för huvudmannen för en fristående skola att bevara elevlösningar av de nationella proven.

4 §

1 Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 § får Statens skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.
Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

SFS 2012:167

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 2011:570.