Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:188 Utkom från trycket den 2 maj 2012Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 19 april 2012.Regeringen föreskriver att det i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska införas en ny paragraf, 7 kap. 31 a §, av följande lydelse.7 kap.31 a §31 a §För tillträde till utbildning som leder till speciallärar- eller specialpedagogexamen får de krav som ställs upp med stöd av 31 § inte omfatta krav på ett självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2012.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)