Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:488) om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning

Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2013.

Utkom från trycket den 29 juni 2012
utfärdad den 20 juni 2012.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om lokala kurser och betyg som kompletterar eller avviker från vad som föreskrivs i skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning när det gäller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå samt motsvarande utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt och motsvarande utbildning med betygsrätt enligt 5 och 6 kap. förordningen om vuxenutbildning.

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

2 §

Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå får huvudmannen besluta att inrätta lokala kurser.

En lokal kurs ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Huvudmannen beslutar om det antal timmar som undervisningen på en lokal kurs omfattar. Detta antal får inte understiga 45 timmar.

Första och andra styckena gäller utöver det som föreskrivs i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

3 §

Som betyg inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska någon av beteckningarna Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) användas. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Första stycket gäller i stället för det som föreskrivs i 21 kap. 19 § skollagen (2010:800) och 4 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

4 §

I 21 kap. 20 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om betygskriterier. När det gäller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska betygskriterierna precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att få betyget Godkänt respektive Väl godkänt. Vid betygssättningen ska läraren använda dessa betygskriterier.

Huvudmannen beslutar om betygskriterier för lokala kurser.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser.

Första-tredje styckena gäller i stället för det som föreskrivs i 21 kap. 19 § skollagen (2010:800) och 4 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt

5 §

När det gäller utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för intagna i kriminalvårdsanstalt ska föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17–21 §§ och 21 kap. 18 och 20–24 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 6, 7 och 11, 12, 22, 25 och 26 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning tillämpas. Dessutom ska 3 § och 4 § första stycket denna förordning tillämpas för sådan utbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier.

Första och andra styckena gäller i stället för det som föreskrivs i 5 kap. 15 § första meningen förordningen om vuxenutbildning.

Utbildning med betygsrätt

6 §

När det gäller utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17–21 §§ och 21 kap. 18 och 20–24 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 11, 12, 22, 25 och 26 §§ förordningen om vuxenutbildning tillämpas, med undantag av bestämmelserna om gymnasiearbete, delkurser, examensbevis, orienteringskurser och individuella kurser. Dessutom ska 3 § och 4 § första stycket denna förordning tillämpas för sådan utbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier.

Första och andra styckena gäller i stället för det som föreskrivs i 6 kap. 16 § första meningen förordningen om vuxenutbildning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:488

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012 och gäller till och med juni 2013.

2. Förordningen ska tillämpas på kurser och delkurser som påbörjas efter utgången av juni 2012, dock senast före utgången av juni 2013.