Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Utkom från trycket den 10 juli 2012
utfärdad den 28 juni 2012.

1 §

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om tillstånd för sådana enskilda huvudmän för internationella skolor som avses i 2 § att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan om de villkor som anges i 3 § är uppfyllda.

2 §

Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en internationell skola som

  1. har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800), och

  2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner.

SFS 2015:804

3 §

Tillstånd får lämnas om huvudmannen

  1. anger vilket eller vilka nationella program som ansökan om att utfärda gymnasieexamen avser,

  2. visar vilka delar i utbildningen som är likvärdiga med den kurs eller det gymnasiearbete som ett betyg avser och hur utbildningen uppfyller kraven för gymnasieexamen, och

  3. även i övrigt visar att utbildningen utformats så att betygen blir likvärdiga med betyg satta i gymnasieskolan.

Vid bedömning av om huvudmannen uppfyller kraven enligt första stycket 2 och 3 får utökad undervisning i förhållande till den utländska läroplanen och kursplanen beaktas.

Som stöd för bedömningen enligt denna paragraf ska Statens skolinspektion inhämta yttrande från Statens skolverk.

4 §

En huvudman som har fått tillstånd ska

  1. använda nationella prov i den utsträckning som är föreskriven för gymnasieskolan, och

  2. föra betygskatalog och utfärda utdrag ur denna enligt 8 kap. 8 och 9 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).

5 §

Statens skolinspektion ska besluta att återkalla tillståndet om

  1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller

  2. huvudmannen inte följer vad som föreskrivs i 4 §.

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1073

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:509

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2012 och tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.

SFS 2015:804

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2018:1073

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.