Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Utkom från trycket den 10 juli 2012
utfärdad den 28 juni 2012.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

 • forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, och

 • ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

SFS 2013:506

2 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elektorsförsamlingar utses och om elektorsförsamlingarnas val av de ledamöter som inte utses av regeringen till

 • styrelsen för Vetenskapsrådet,

 • ämnesråden,

 • styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och

 • forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

SFS 2013:506

Elektorsförsamling

3 §

Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter till varje forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd vars ämnesområde de representerar.

SFS 2015:551

4 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer, varav 55 elektorer för ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesområdet medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

SFS 2013:506

Elektorer

Regioner

5 §

Beslut att utse elektorer ska beredas av de universitet och högskolor som bildar de regioner som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje region ansvarar följande universitet för att elektorer utses.

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Göteborgs universitet

Region 4: Stockholms universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Fördelning av elektorer mellan regioner

6 §

Regeringen beslutar hur många av de elektorer som avses i 4 § som varje ansvarigt universitet enligt 5 § ska besluta om inom respektive region enligt 9 §.

7 §

Vetenskapsrådet ska, efter samråd med övriga forskningsråd, inför det att elektorer utses lämna ett underlag till regeringen i fråga om fördelningen av elektorer enligt 6 §. Underlaget ska grundas på den officiella statistiken för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Av underlaget ska de uppgifter framgå som anges i 8 §.

SFS 2012:734

8 §

I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 § ska det för varje forskningsråd anges vilka forskningsämnesgrupper i den officiella statistiken för högskoleväsendet som omfattas av forskningsrådets ansvarsområde. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för varje ämnesområde.

Utifrån den officiella statistiken för högskoleväsendet de senaste tre åren ska därefter följande personer inom de angivna forskningsämnesgrupperna vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning redovisas och räknas om till motsvarande heltidsanställda:

 1. professorer,

 2. lektorer, och

 3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen och som forskar och undervisar.

Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna forskningsämnesgrupperna ska sammanställas och redovisas för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska redovisas utifrån en fördelning mellan regionerna i proportion till antalet motsvarande heltidsanställda inom respektive region.

SFS 2013:506

Fördelning av elektorer inom regionen

9 §

Det universitet som enligt 5 § ansvarar för att elektorer utses i en region ska, efter att ha hört övriga universitet och högskolor som ingår i regionen, besluta hur många elektorer varje universitet och högskola inom regionen ska utse.

De elektorer som utses inom regionen bör

 • vara representativt fördelade i förhållande till antalet vetenskapligt och konstnärligt kompetenta lärare vid respektive universitet och högskola som anges i bilagan till denna förordning,

 • ha en representativ ämnesmässig spridning, och

 • vara jämnt fördelade mellan könen.

10 §

Det universitet som anges i 5 § ska underrätta forskningsråden och de universitet och högskolor som ingår i regionen om vilka personer som har utsetts till elektorer.

Ersättare

11 §

För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet som elektor och ersättare

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0520

12 §

Behöriga att vara elektorer och ersättare är personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning.

13 §

För att en person som avses i 12 § ska vara behörig krävs det också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

14 §

En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en elektorsförsamling.

15 §

Varje universitet och högskola som anges i bilagan till denna förordning avgör om de personer som har föreslagits som elektorer och ersättare är behöriga enligt 12–14 §§.

Behörighet att utse elektorer

16 §

Elektorerna ska utses av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning.

Valbarhet som ledamot i forsknings- och ämnesråd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0551

17 §

Valbar som ledamot i forsknings- och ämnesråd är den som har hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

SFS 2015:551

18 §

En person får inte väljas till ledamot i mer än en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett ämnesråd eller forskningsråd.

SFS 2015:551

Elektorsförsamlingarnas val

Valberedningen

19 §

Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och en valberedning. En valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

20 §

Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

SFS 2015:551

21 §

En valberednings förslag till ledamöter ska ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter ska, om det inte finns särskilda skäl, ha en jämn könsfördelning.

SFS 2015:551

22 §

Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

23 §

Elektorsförsamlingen ska välja ledamöter vid ett valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd som elektorsförsamlingen hör till.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

24 §

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

SFS 2015:551

Val

25 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas vetenskapliga och konstnärliga kompetens bör representera de större ämnesområdena.

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio ledamöter till ämnesrådet för detta ämnesområde.

26 §

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd väljer sju ledamöter. Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter.

SFS 2015:551

27 §

Vetenskapsrådet får, efter att ha hört Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, meddela närmare föreskrifter om hur val av ledamöter ska genomföras.

SFS 2015:551

28 §

Forskningsråden ska efter det att valen har genomförts underrätta regeringen om vilka som har valts till ledamöter.

Överklagande

29 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet

Örebro universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet

Linnéuniversitetet

Malmö universitet

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Region 3

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Chalmers tekniska högskola AB

Region 4

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola

Södertörns högskola

Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet

Region 6

Linköpings universitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

SFS 2017:1329

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:520

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2012. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd.

SFS 2012:734

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:140

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:506

Denna förordning träder i kraft d. 17 juli 2013.

SFS 2013:926

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2015:226

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2015.

SFS 2015:551

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2015.

SFS 2017:1329

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.