Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:584 Utkom från trycket den 11 september 2012Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 30 augusti 2012.Regeringen föreskriverJfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 2 kap. 1 och 7 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 b §, av följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:151. Styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen.Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.7 a §7 a § Senaste lydelse 2007:151. Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter ska utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag enligt 7 b §. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).7 b §7 b §Ett förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som ska utses av regeringen, ska lämnas av en nomineringsgrupp som består aven person som utses av regeringen,landshövdingen i det län där högskolan har sin huvudsakliga verksamhet eller landshövdingens ställföreträdare, ochen representant för studenterna vid högskolan.Den person som utses av regeringen ska ha god kännedom om den aktuella högskolans verksamhet.Den person som utses av regeringen och representanten för studenterna ska utses för en bestämd tid, högst tre år. Tiden för förordnandena får inte vara samma tid som den som styrelsen är utsedd för. Bestämmelser om vem som utser representanten för studenterna finns i studentkårsförordningen (2009:769).Ett förslag till ordförande och ledamöter enligt första stycket får inte avse en person som ingår i den nomineringsgrupp som lämnar förslaget.1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden från och med den 1 maj 2013.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden till och med utgången av april 2013.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)