Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 22 november 2012.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningenFörordningen omtryckt 1998:1003. (1993:100), dels att 1 kap. 12 §, 6 kap. 10 a §, 7 kap. 5, 6, 9 a, 10 a, 11, 13, 15, 18–20, 33 §§ och 12 kap. 6 § samt bilaga 2 och 3 till förordningen ska ha följande lydelse, dels att punkt 5 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse, dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.1 kap.12 §12 §Högskolorna ska till Universitetskanslersämbetet lämna de uppgifter om sin verksamhet som myndigheten begär.6 kap.10 a §10 a § Senaste lydelse 2011:687. Till examensbeviset ska det fogasen bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet, ochnär det gäller yrkeslärarexamen, en bilaga som anger vilka kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som har legat till grund för den särskilda behörigheten enligt 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den paragrafen.Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad bilagorna enligt första stycket ska innehålla.7 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2011:1021. Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den somavlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, ellergenom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3.6 §6 § Senaste lydelse 2006:1053. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer ska dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs.9 a §9 a § Senaste lydelse 2007:666. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som ska finnas.10 a §10 a § Senaste lydelse 2007:666. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2 till denna förordning (examensordningen).11 §11 § Senaste lydelse 2006:1054. Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolerådet medge att högskolan för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav enligt 8 § första stycket än de som följer av den områdesbehörighet som behövs för den utbildningen.13 §13 § Senaste lydelse 2007:666. Vid urval till en utbildning ska platserna fördelas medminst en tredjedel på grundval av betyg,minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, ochhögst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda urvalsgrunderna.Vissa närmare bestämmelser om platsfördelning på grundval av betyg finns i bilaga 3 till denna förordning. För övriga sökande med betyg som inte omfattas av bilagan får Universitets- och högskolerådet meddela föreskrifter om i vilken av de grupper som anges i bilaga 3 punkten 1 som platsfördelning ska ske.15 §15 § Senaste lydelse 2006:1053. Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolerådet medge att en högskola vid urval till en viss utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §. Ett medgivande ska avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen.18 §18 § Senaste lydelse 2011:1020. Vissa bestämmelser om hur betyg ska värderas finns i bilaga 3.I varje områdesbehörighet ska det utöver sådana behörighetskurser som avses i 9 § ingå meritkurser. Meritkurser är sådana kurser från gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte utgör krav på grundläggande eller särskild behörighet.Meritkurser ärfördjupning i ämnet moderna språk,fördjupning i ämnet engelska, ochfördjupning i ämnet matematik.Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om meritvärdering av betyg.19 §19 § Senaste lydelse 2007:666. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vad betyg utfärdade enligt äldre bestämmelser och betyg från utländsk utbildning ska anses motsvara i förhållande till de krav som anges i 5 § första stycket 1 och 2.20 §20 § Senaste lydelse 2006:1053. För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskoleprov. Universitets- och högskolerådet svarar för att ta fram provet.De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska anordna provet. Det får ske i samverkan mellan högskolorna.Resultatet av högskoleprovet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället.33 §33 § Senaste lydelse 2009:1068. Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolanfår anstånd med att påbörja studierna, ellerfår fortsätta sina studier efter studieuppehåll.Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i 6 kap. 11 c §, om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på grundnivå eller avancerad nivå.Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.12 kap.6 §6 §Universitets- och högskolerådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.Bilaga 2Senaste lydelse 2011:688. EXAMENSORDNING 2. Gemensamma bestämmelser Översättning En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs.Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översättningen av examen till engelska. Högskolan beslutar om översättningen av examen i examensbeviset till andra språk än engelska efter samråd med Universitets- och högskolerådet i fråga om den rättsliga status som en översättning av examen kan ha i andra länder.Högskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som högskolan använder. Högskolan ska till Universitets- och högskolerådet anmäla de för- och efterled på svenska som högskolan bestämt ska användas till varje examen samt översättningen av dem till engelska.Högskolan får också till Universitets- och högskolerådet anmäla översättningen av examensbenämningar till andra språk än engelska. 3. Förteckning över examina Bilaga 3Senaste lydelse 2011:1020. PLATSFÖRDELNING PÅ GRUNDVAL AV BETYG OCH MERITVÄRDERING AV BETYG I denna bilaga finns det enligt 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första stycket vissa bestämmelser om hur platser ska fördelas vid urval på grundval av betyg och hur betyg ska värderas.Med betyg från gymnasieskolan avses i fråga om platsfördelning på grundval av betyg i denna bilaga även betyg från Europaskolan (European baccalaureate) och utbildning som leder fram till International Baccalaureate.Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om meritvärdering av betyg från Europaskolan (European baccalaureate) och utbildning som leder fram till International Baccalaureate samt om hur sådana betyg ska ge meritpoäng. Platsfördelning på grundval av betyg 5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om att även äldre betyg får tillgodoräknas som meritpoäng.4. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdeskurser enligt de äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § tredje stycket 4 som för varje områdesbehörighet enligt de äldre bestämmelserna ska vara meritkurser.Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)