Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:910 Utkom från trycket den 21 december 2012Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 13 december 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113. föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434)Senaste lydelse av 5 kap. 4 § 1996:298. dels att 1 kap. 10 § samt 5 kap. 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 § och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt.4 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:173. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen.BilagaSenaste lydelse 2010:2002. Ändringen innebär att Högskolan på Gotland har tagits bort ur förteckningen. I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDans- och cirkushögskolanFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmStockholms dramatiska högskolaSödertörns högskolaDenna lag träder i kraft i fråga om bilagan den 1 juli 2013 och i övrigt den 1 februari 2013.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDAnders Lindgren(Utbildningsdepartementet)