Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:119 Utkom från trycket den 12 mars 2013Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 28 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151. föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 6 § samt 3 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2009:45. Staten ska som huvudman anordna högskolor förutbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, ochforskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig forskning, om inte något annat anges särskilt.4 §4 § Senaste lydelse 2000:260. Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen.De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.2 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2010:701. Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om besluten kräver en bedömning avuppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, ellerorganisation av eller kvalitet i forskningen.Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1997:797. I en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCarl Josefsson(Utbildningsdepartementet)