Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

dels att 4 kap. 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

2 Lärarna och forskarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Representanterna för lärare och forskare ska utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.
Övriga ledamöter inklusive ordföranden ska utses av regeringen efter förslag av en nomineringsgrupp enligt 2 kap. 7 b § högskoleförordningen (1993:100). Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings-, miljöanalys- och samverkansuppdrag.
De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

SFS 2013:324

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2010:1115.