Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om studiestödslagen (1999:1395)

dels att 1 kap. 4–7 §§, 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 8 och 9 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

3 Utländska medborgare ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare om de på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från
 • 1. EU-rätten,
 • 2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
 • 3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.
Första stycket gäller även familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.

1 kap. 5 §

4 Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare.

1 kap. 6 §

5 Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige, om de har
 • 1. ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
 • 2. ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat men har uppehållstillstånd i Sverige, eller
 • 3. ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

1 kap. 7 §

6 Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familjeförmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare, om de är
 • 1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för forskning,
 • 2. familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehållstillstånd i Sverige, eller
 • 3. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstillstånd och ska studera i Sverige.

1 kap. 8 §

I 2 kap. 4 § andra-fjärde styckena och 3 kap. 4 § andra-fjärde styckena finns ytterligare bestämmelser om rätt till studiestöd för utländska medborgare.

1 kap. 9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till 4–7 §§.

2 kap.

2 kap. 4 §

7 Studiehjälp får lämnas till studerande som är svenska medborgare.
Studiehjälp får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de studerande
 • 1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
 • 2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.
Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är
 • 1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen (2005:716),
 • 2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
 • 3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva har uppehållstillstånd.
Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.
I 1 kap. 4–7 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska jämställas med svenska medborgare.

3 kap.

3 kap. 4 §

8 Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare.
Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de studerande
 • 1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
 • 2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.
Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är
 • 1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen (2005:716),
 • 2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
 • 3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva har uppehållstillstånd.
Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.
I 1 kap. 4–6 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska jämställas med svenska medborgare.

SFS 2013:608

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.
På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275.
Jfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17, Celex 32009L0050).
Senaste lydelse 2010:441.
Senaste lydelse 2010:441.
Senaste lydelse 2010:441.
Senaste lydelse 2010:441.
Senaste lydelse 2010:441.
Senaste lydelse 2010:441.