Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 19 juni 2013.Regeringen föreskriverJfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287. att bilaga 1 och 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.Bilaga 1Senaste lydelse 2010:1064. Ändringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur förteckningen. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaStockholms konstnärliga högskolaSödertörns högskolaBilaga 2Senaste lydelse 2012:712. EXAMENSORDNING 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ YRKESEXAMINA Specialistsjuksköterskeexamen Omfattning Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat. Mål För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Kunskap och förståelse För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet. Färdighet och förmåga För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,– visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,– visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,– visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,– visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och– visa vårdpedagogisk förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten– visa självkännedom och empatisk förmåga,– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Inriktningar För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård ska studenten också– visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, och– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten också– visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård ska studenten också– visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat, och– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska studenten också– visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden, och– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård ska studenten också– visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård ska studenten också– visa förmåga att hos patienter inom medicinsk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård ska studenten också– visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten också– visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,– visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och– visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten också– visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,– visa förmåga att möta människor i kris, och– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten också– visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och– visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också– visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,– visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och– visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning ska studenten också– visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område,– visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område,– visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område, och– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område. Självständigt arbete (examensarbete) För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Övrigt För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Speciallärarexamen Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013 i fråga om bilaga 2 och i övrigt den 1 januari 2014.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)