Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

dels att förordningen som gäller till och med den 30 juni 2017, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2018,

dels att 2 och 7 §§ samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

2 §

Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast höstterminen 2014.
Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800).

Gymnasieexamen

7 §

Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervisningen.
4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den 1 juli 2015.

SFS 2013:756

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2013.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)