Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1175 Utkom från trycket den 14 januari 2014Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 19 december 2013.Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.1 kap.5 a §5 a § Senaste lydelse 2009:1222. Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet och Malmö högskola ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)