Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:3 Utkom från trycket den 21 januari 2014Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 9 januari 2014.Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2013:1118. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”sjukgymnastexamen” har tagits bort ur förteckningen. EXAMENSORDNING 3. Förteckning över examina Examina på grundnivå Yrkesexamina ArbetsterapeutexamenAudionomexamenBiomedicinsk analytikerexamenBrandingenjörexamenDietistexamenFolkhögskollärarexamenFysioterapeutexamenFörskollärarexamenHögskoleingenjörsexamenOptikerexamenOrtopedingenjörexamenReceptarieexamenRöntgensjuksköterskeexamenSjuksköterskeexamenSjöingenjörsexamenSjökaptensexamenSocionomexamenStudie- och yrkesvägledarexamenTandhygienistexamenTandteknikerexamenYrkeslärarexamen 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ YRKESEXAMINA Folkhögskollärarexamen Övrigt För folkhögskollärarexamen ska studenten ha fullgjort handledd praktik.Folkhögskollärarexamen kan utfärdas med inriktning mot folkhögskola eller med inriktning mot studieförbund.För folkhögskollärarexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Fysioterapeutexamen Omfattning Fysioterapeutexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Mål För fysioterapeutexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Kunskap och förståelse För fysioterapeutexamen ska studenten– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,– visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa, och– visa kunskap om relevanta författningar. Färdighet och förmåga För fysioterapeutexamen ska studenten– visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra fysioterapeutiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå,– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,– visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra vägledande uppgifter,– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och– visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt För fysioterapeutexamen ska studenten– visa självkännedom och empatisk förmåga,– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, deras närstående och andra grupper, och– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För fysioterapeutexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Övrigt För fysioterapeutexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Förskollärarexamen Röntgensjuksköterskeexamen Övrigt För röntgensjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Sjuksköterskeexamen 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2014.2. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 31 december 2013.3. Den som före den 1 januari 2014 har påbörjat en utbildning till sjukgymnast enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av 2017.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)