Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:37 Utkom från trycket den 4 februari 2014Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 23 januari 2014.Regeringen föreskriver att det i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 4 a och 32 a §§, samt närmast före 7 kap. 32 a § en ny rubrik, av följande lydelse.7 kap.4 a §4 a §En högskola får besluta att sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor bara får antas till en utbildning vid separata antagningar.Högskolan bestämmer hur många separata antagningar som ska anordnas till en utbildning.Urval vid tillträde till utbildning som påbörjas på grundläggande nivå och avancerad nivå vid separat antagning32 a §32 a §Vid separat antagning enligt 4 a § ska i fråga om urval andra och tredje styckena tillämpas i stället för bestämmelserna om urval i 12–23, 26, 27 och 32 §§.Vid urval ska högskolan ta hänsyn till de sökandes meriter.Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras. Urvalsgrunderna ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts.1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 15 augusti 2014.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)